she + n+  gold    francais         571864

(spanish)                (spanish)            (english)